Obchodní podmínky

1) Obecná ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej akcí a webinářů na webové stránce www.zensky-byznys.cz

Prodávajícím je Ženský byznys, z.s., který zajišťuje vzdělávací webináře.

  • Ženský byznys, z.s.
  • IČ: 09964819
  • se sídlem: Heydukova 410/3, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha
  • e-mail: info@zensky-byznys.cz 
  • telefon: +420 731 331 533
  • web: www.zensky-byznys.cz
  • (dále jen „Prodávající“)

 

Smlouva se s kupujícím uzavírá přes rozhraní webových stránek  Kupující může být fyzická či právnická osoba, která uhradila kupní cenu on-line produktu. Tyto obchodní podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva i povinnosti obou kupních stran. 

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Předmětem služby je umožnění přístupu do online vzdělávacích programů – webinářů Prodávajícím. Informace o webinářích včetně jejich náplně a kupní ceny najdete na webu www.zensky-byznys.cz. Cenu rovněž uvádíme v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo kupní cenu upravit, konkrétní nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je uvedena na webu www.zensky-byznys.cz.

Každá učiněná objednávka je závazná, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká jejím odesláním. Podáním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé. Pro jakékoliv dodatečné změny údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@zensky-byznys.cz.

Odesláním objednávky vzniká prodávajícímu povinnost zaslat webový odkaz na webinář. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, potvrzení objednávky a podklady pro platbu obdrží obratem e-mailem. 

3) Cena, způsob úhrady, způsob dodání přístupových údajů 

Informace o webinářích včetně jejich obsahu a ceny kupující nalezne na webových stránkách www.zensky-byznys.cz. Cenu uhradí převodem na bankovní účet uvedený ve faktuře Prodávajícího. Doba splatnosti jsou 3 pracovní dny od uzavření kupní smlouvy, pokud se kupující s prodávajícím nedomluví jinak. Kupující se stává účastníkem webináře až po připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího. 

Po připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího má tento povinnost nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak, zaslat kupujícímu e-mail s potvrzujícími informacemi o webináři. Následně má prodávající povinnost zaslat kupujícímu e-mail přístupem k danému webináři, nejpozději těsně před konáním webináře, není-li uvedeno jinak. 

4) Zabezpečení přístupu do programu a ochrana autorských práv 

Přístupové údaje do webináře, které od nás obdržíte, jsou určené pouze pro vaši osobní potřebu a je zakázáno poskytovat je třetím osobám. Pokud by se tak stalo, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy, deaktivovat kupujícímu vstup do online programu a vymáhat ušlý zisk či případnou vzniklou škodu. 

Kupující má rovněž povinnost zabránit, aby došlo ke zneužití jeho přístupových údajů třetími osobami. Prodávající v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost. 

Materiály z online vzdělávacího programu podléhají právní ochraně vycházející z autorského práva. Je zakázáno jakékoliv jejich šíření či poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Za případné škody vzniklé touto cestou odpovídá Kupující. 

5) Vadné plnění a reklamace 

Reklamace se řídí občanským zákoníkem. V případě dotazů  kontaktujte nás na e-mailu: info@zensky-byznys

Prodávající nenese odpovědnost za závady související s pomalým internetovým připojením, nedostatečným softwarovým vybavením nutným pro spuštění materiálů z programu či neaktualizovaným internetovým prohlížečem zákazníka. V případě výpadku serveru nemá kupující žádný nárok na kompenzaci či vrácení kupní ceny programu. Prodávající je povinen zajistit co nejrychlejší zprovoznění serveru. 

7) Ochrana osobních údajů 

Všechny informace, které Kupující při spolupráci s Prodávajícím uvede, jsou považovány za důvěrné. Pokud Kupující nedá Prodávajícímu písemné svolení, údaje o Kupujícím nebude Prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, podle článku I. odst. 1 této smlouvy. 

8) Závěrečná ustanovení a kontakt 

Veškeré informace předávané Prodávajícím na těchto webinářích a konferencích slouží pouze pro studijní a vzdělávací účely. 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá jejich nová verze je dostupná na webových stránkách www.zensky-byznys.cz.

Jakékoliv připomínky či stížnosti nám prosím zašlete na e-mail: info@zensky-byznys.cz 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 27. 4. 2023


Cookies

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, bychom vás rádi informovali, že naše webové stránky využívají tzv. cookies. Jde o malé textové soubory, které ukládá web do vašeho počítače. Díky cookies zaznamenává webová stránka informace o vaší návštěvě, například informace o používaném prohlížeči, operačním systému, jazyce a jiných nastaveních. Cookies neslouží k identifikaci konkrétních osob, ale obecnému měření návštěvnosti a chování uživatelů na našem webu. Na našem webu se můžete setkat s cookies Google Analytics, Facebook a Instagram. Většina webových prohlížečů (Internet Explorer, Edge, Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V nastavení prohlížeče lze jednotlivé cookie mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, případně je blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Více informací zjistíte v nápovědě svého počítače.
Image