Propastné rozdíly v odměňování mužů a žen: Příčiny a následky

Tereza PazderováČlánky

Gender pay gap je čím dál tím více diskutovaný problém, který trápí ženy napříč obory. V České republice je výše gender pay gapu dlouhodobě okolo 15 %, tedy nad evropským průměrem. Jaké faktory nahrávají vzniku prohlubování tohoto fenoménu? Proč je důležitý a jaké dopady má na jednotlivce i společnost?

Co je gender pay gap?

Gender pay gap, neboli rozdíl v odměňování mužů a žen, odráží nerovnost příjmů mezi pohlavími ve společnosti a je klíčovým ukazatelem celkové genderové rovnosti. V České republice se průměrná výše gender pay gapu pohybuje okolo 15 %. Zároveň existuje zhruba 5% rozdíl mezi sférou soukromou a veřejnou, kdy v soukromé sféře bývá nerovnost vyšší. Průměrná výše gender pay gapu v EU tvořila v roce 2021 12,7 %, což znamená, že se Česko stejně jako ve spoustě jiných genderových témat pohybuje pod evropským průměrem. 
Image

Proč se jím zabývat

Důvodů, proč je problematika rozdílu v odměňování žen a mužů důležitá, nalezneme hned několik. Tím nejzákladnějším je otázka spravedlnosti - proč by ženy měly za stejnou práci dostávat menší odměnu. Důležité je si však uvědomit, že gender pay gap má své dopady, které se netýkají pouze žen, ale celé společnosti. Nerovnost má ekonomické důsledky - odráží se v celkovém výkonu HDP země. Dále má dopad například na výši důchodů seniorek - celkové nižší odvody v produktivním věku mají vliv na výši důchodů, proto jsou ženy seniorky jednou ze skupin, která je nejvíce ohrožena chudobou. V neposlední řadě má gender pay gap i demotivační charakter - může odrazovat od kariérního růstu nebo snahy o další vzdělávání žen, na čemž opět tratí společnost jako celek.

Image

Jak vzniká?

Vznik gender pay gapu má na svědomí řada faktorů, které se často navzájem ovlivňují a vyžadují komplexní řešení. Obecně lze však definovat čtyři základní příčiny - vertikální a horizontální segregaci pracovního trhu, netransparetnost v odměňování nebo stereotypní uvažování o ženských a mužských rolích. Jednou z klíčových příčin je vertikální segregace pracovního trhu, což znamená, že ženy jsou výrazně méně zastoupeny ve vedoucích pozicích a na vyšších úrovních kariérního žebříčku. To je spojeno s menším finančním ohodnocením a omezenými možnostmi kariérního postupu.

Horizontální segregace pak označuje odliv žen do určitých odvětví, která jsou tzv. "feminizovaná" a tradičně níže finančně ohodnocena. Typicky se jedná o oblasti zdravotnictví, sociálních služeb nebo vzdělávání. Spojení vertikální a horizontální segregace na pracovním trhu často nalezneme ve školství. V Česku se pravidelně setkáváme s tím, že drtivou většinu učitelského sboru tvoří ženy, učitelky. Ředitelé škol jsou však většinou muži. Zde se nám navíc objevuje tzv. fenomén skleněného výtahu. Když se v odvětví, kde je většina žen objeví muž, má mnohem snadnější a rychlejší postup po kariérním žebříčku, což je spojeno i s lepším ohodnocením.

Jednou z dalších, klíčových příčin vzniku gender pay gapu jsou přetrvávající stereotypy o mužských a ženských rolích, které se propisují i do pracovního trhu. Tato nerovnost je zřetelně viditelná v otázce péče, zejména pak péče o děti. V České republice v 98 % případů odcházejí na rodičovskou ženy. To má za následek pozastavení kariérního růstu i finančního ohodnocení. Mladé ženy jsou navíc často diskriminovány ještě před tím, než děti vůbec mají. Zaměstnavatelé zpravidla předpokládají, že ženy budou odcházet na rodičovskou, proto se stává, že prostředky na zlepšování kvalifikace investují raději do jejich mužských kolegů, kterým odchod kvůli péči o děti “nehrozí“. Hluboce genderově zakořeněný aspekt, který chápe mateřství jako doménu žen tedy nejenže reprodukuje genderové nerovnosti, ale také aktivně přispívá k udržování a prohlubování propastného rozdílu v odměňování.

Poslední důležitou proměnnou v otázce gender pay gapu je transparentnost v odměňování. Ta přispívá ke snižování genderového mzdového rozdílu tím, že zvyšuje viditelnost mzdových politik firem. S příchodem nové evropské směrnice, která vyžaduje od firem zveřejňování výše mzdy nebo jejího rozpětí se očekává, že firmy budou více dbát na spravedlivé hodnocení a odměňování bez ohledu na pohlaví. Navíc firmy budou nově muset také kontrolovat výši gender pay gapu. Pokud dosáhne více než 5 % procent, firma jí bude muset odůvodnit a případně přijmout opatření, která situaci napraví. Tato otevřenost má za cíl odstranit skryté nerovnosti a podpořit rovnost na pracovním trhu.

Image

Co si z toho odnést?

Problematika gender pay gapu je komplexní a dotýká se mnoha aspektů naší společnosti. Je důležité si uvědomit, že nerovnost v odměňování žen a mužů není jen otázkou spravedlnosti, ale má i dalekosáhlé ekonomické a sociální důsledky. Pro snížení genderového mzdového rozdílu je potřeba kombinace systémových změn, transparentního odměňování a překonávání hluboce zakořeněných genderových stereotypů. Jen skrze to můžeme dosáhnout skutečné rovnosti a spravedlnosti na pracovním trhu, což přinese prospěch nejen jednotlivcům, ale celé společnosti.

  Kde hledat další inspiraci?

  Články

  • The Gender Pay Gap Understanding the Numbers (Fatma Abdel-Raouf, Patricia M. Buhler)
  • Equal: How we fix the gender pay gap (Carrie Gracie)
  • The Authority Gap (Mary Ann Sieghart)
  • Proč jsme tak naštvané? (Šárka Homfray)
  • Neviditelné ženy (Caroline Criado Perez)

  Podcasty

  • Hlas Heroine (Podcast Heroine)
  • Kvóty (Podcast Alarmu)
  • Pay Gap (Podcast Alarmu)

  Videa

  Novinka

  Workshop: Umění sebepoznání a sebeprezentace

  Poznejte sama sebe a osvojte si klíčové dovednosti pro sebevědomé vystupování!
  Více o workshopu